Historie školy | Základní škola Paseka

Historie školy

V roce 1658 byla v Pasece založena první škola, do které chodily české i německé děti. Paseka, původně česká obec, velmi trpěla za třicetileté války a mnoho jejích obyvatel v ní zahynulo mečem žoldnéřů nebo hladem. Na původně české statky přicházeli po roce 1620 chudí Němci z hor Jeseníků, kteří zde našli snadnější obživu. Proces poněmčování trval až do 20. století. V 1. polovině 20. století už byly v Pasece školy dvě. Německá škola, jejíž budova byla postavena a uvedena do provozu v roce 1873, a česká škola sídlící v nevyhovujících prostorách.

září 1945

V roce 1937 byl v Pasece zahájen školní rok české menšinové Národní školy v nové nádherné budově, jež byla vystavěna na severním okraji obce. Tato škola však byla po okupaci Československa uzavřena a české děti z Paseky musely do české školy docházet mimo obec.

Česká Národní škola v Pasece 1937

V roce 1945 byla Paseka osídlena novými obyvateli pocházejícími převážně z Valašska a hanácké obce Troubky. Budova české národní školy už nestačila novému počtu dětí, a proto byl školní rok 1945/1946 zahájen v původně německé škole. V této budově je dnes školní družina a obecní pekárna PAPEDO. Budova národní školy slouží v současné době k bydlení.

Budova dnešní školy byla postavena na počátku 20. století, ale zpočátku nesloužila výuce dětí, ale sídlil v ní poštovní a telegrafní úřad a obecní úřad.

Se zvyšujícím se počtem dětí v obci Paseka (ve školním roce 1961/1962 měla škola 127 žáků) vznikla potřeba větší školy, a proto byla škola postupně rozšířena i o druhou budovu, v níž jsou dnes všechny školní třídy. Před rokem 1960 školní výuka probíhala i v prostorách mateřské školky v Pasece, kde měla škola 2 učebny.

70 léta 20. století

V průběhu let docházelo k průběžné rekonstrukci a modernizaci školních budov.

V roce 1983 začaly stavební úpravy pasecké fary, která byla zvolena jako náhradní objekt pro vyučování v letech 1984 - 1988, kdy byla provedena generální oprava školy a postavena nová moderní budova s velkou tělocvičnou a prostornými šatnami spojující obě budovy v jeden komplex.

Od 3. ledna 1984 byla škola přestěhována do budovy číslo 85 (bývalá fara) a v květnu 1984 započala generální oprava školy a stavba tělocvičny. Budova družiny sloužila i během rekonstrukce školním účelům. V březnu 1988 už byla téměř dokončena generální oprava školní budovy a žáci se z bývalé fary přestěhovali zpět do budovy základní školy.

rekonstrukce 1986 po rekonstrukci 1988

V budově bývalé fary potom působila školní družina, která zde byla až do roku 1991. Budova školní družiny byla v letech 1988 - 1992 rekonstruována, aby mohla sloužit potřebám školy i obecní pekárny.

V současné době probíhá výuka v hlavní budově, kde jsou všechny třídy, hudebna, počítačová učebna, sborovna, ředitelna a školní knihovna. V druhé budově využívá škola 1. patro - prostornou místnost školní družiny a další místnost, v níž je výdejna stravy a jídelna. Tělesná aktivita žáků je rozvíjena v rámci tělesné výchovy i provozu školní družiny nejen v pěkné školní tělocvičně, ale i na školním hřišti upraveném na jaře roku 2002 pro potřeby školy a všech dětí obce.

od 1. prosince 2002 samostatným právním subjektem Základní škola Paseka se stala , jejímž zřizovatelem je Obec Paseka.