Současnost školy | Základní škola Paseka

Současnost školy

Základní škola Paseka je školou rodinného typu, v níž se všichni dobře znají, pomáhají jeden druhému a vzájemně se respektují.

Chceme se již od 1. ročníku zaměřovat na:

  • výuku anglického jazyka
  • práci s výpočetní a komunikační technikou
  • tvořivé činností učení
  • bohatou nabídku mimoškolní žájmové činnosti
  • inkluzivní vzdělávání (vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky se specifickými poruchami učení a žáky integrované)

Vycházíme vstříc požadavkům rodičů a spolupracujeme se všemi organizacemi v obci. Naše škola je nejen místem vzdělávání, ale je centrem kulturního života v obci. Pedagogičtí pracovníci školy poskytují všem žákům vzdělání srovnatelné s jinými školami a naše děti dostávají kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání plně srovnatelné s jinými školami a jsou vychovávány, aby měly úctu k tradičním hodnotám naší společnosti.

Základní škola Paseka je málotřídní škola organizovaná jako trojtřídní s vyučováním od 1. do 5. ročníku. Od 1. prosince 2002 je škola samostatným právním subjektem zřizovaným Obcí Paseka, její součástí je i školní družina a školní jídelna - výdejna stravy.

Škola sídlí v budovách původní německé školy, jež je písemně doložena už v roce 1658. Po celkové rekonstrukci školy a přístavbě tělocvičny 80. letech 20. století jsou obě budovy spojeny v jeden komplex.
V roce 2006 byla započata další etapa přestavby školy. Nejdříve byly zrekontruovány toalety pro žáky. V dalším roce byla vyměněna okna v hlavní budově, v roce následujícím pak v celé budově. Současně proběhla rekontrukce plynového topení a také celkové zateplení fasády. Škola se svátečně oblékla do nového barevného kabátu s duhou na průčelí, abychom všichni společně v září 2008 oslavili kulaté výročí 350 let školy v Pasece.

V současné době probíhá výuka v hlavní budově, kde jsou umístěny tři kmenové třídy a hudebna - odborná učebna, která je pro výuku hudební výchovy vybavena hudebními nástroji a také výtvarnými pomůckami a dalšími potřebami pro výuku výtvarné výchovy a pracovních činností. Současně je tato místnost využívána jako II. oddělení školní družiny a pracovna některých zájmových kroužků školy. Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků by měla tato třída ve školním roce 2010/2011 sloužit jako další kmenová třída.
Ve druhé budově je umístěna výdejna stravy a školní družina. Všechny prostory školy jsou postupně vybavovány moderním nábytkem splňujícím hygienické i estetické požadavky.
 
V roce 2002 získala škola své první čtyři počítače v rámci projektu INDOŠ. Provizorně byly umístěny v místnosti před ředitelnou a žáci i učitelé se postupně učili využívat moderní výpočetní techniku nejen ve výuce, ale i v rámci přestávkových aktivit, provozu školní družiny či v rámci činnosti zájmového kroužku Základy práce s počítačem. Postupně jsme naši školní počítačovou síť rozšiřovali a modernizovali díky velké podpoře zřizovatele. Počítačové stanice se staly součástí vybavení tříd i školní družiny. 6 počítačů z celkového počtu 14 PC stanic je on-line připojeno k internetu. Všechny počítače jsou vybaveny výukovými programy nejen pro výuku českého jazyka i angličtiny, matematiky, prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Žáci je mohou využívat v rámci výuky samotné, během přestávek i po skončení vyučování k procvičování učiva a také v rámci zájmového vzdělávání školy.
Věříme, že se brzy dočkáme plánovaného rozšíření školní budovy o půdní vestavbu a v ní projektovaných prostor pro specializovanou počítačovou a jazykovou učebnu vybavenou moderní výpočetní technikou a interaktivní tabulí. Prozatím alespoň využíváme k pasivní prezentaci učiva a nových interaktivních výukových materiálů dataprojektor, který je naintalován v I. třídě.

Žáci 4. a 5. ročníku jsou vyučováni ve vzdělávacím programu Základní škola.
Žáci 1. až 3. ročníku se učí podle vlastního školního vzdělávacího programu s motivačním názvem Duhová škola - tvořivá škola. Je tvořen tak, aby umožňoval výuku dvou ročníků v jedné třídě splňoval všechny požadavky kladené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a současně byl dostatečnou zárukou pro náročné požadavky rodičů na vzdělávání jejich dětí v podmínkách vesnické školy. Škola chce nabízet široké spektrum činností. Společnou motivací jsou všechny barvy duhy, které se staly symbolem pro jednotlivé oblasti školy, jejich pracovníků, žáků i rodičů a ostatních složek v obci. Duha je symbol jednoty, pestrosti a rozličnosti.

Červená barva - výchovně vzdělávací činnost (vlastní vyučování).
Oranžová barva - bohatá nabídka zájmové činnosti.
Žlutá barva - spolupráce.
Zelená barva - environmentální výchovu (poznávání přírody kolem nás a její ochranu).
Azurová barva - výchova ke zdravému životnímu stylu.
Modrá barva - práci s jednotlivými zdroji informací a využívání informační a komunikační technologie.
Fialová barva - výchova k občanské hrdosti a kulturním tradicím.

Všechny vyučující jsou plně kvalifikované a hlavně pro svou práci zapálené, což je patrné hned při vstupu do tříd, v nichž jsou stěny a nástěnky plné obrázků, map a pomůcek k právě probíranému učivu, využívají nové zajímavé vyučovací metody, nebojí se do výuky zapojit počítače. V hodinách využívají moderní vyučovací metody, věnují se žákům nadaným, žákům se specifickými potřebami pomáhají překonat jejich handicap individuálním přístupem a doučováním. To je možné i díky malému počtu dětí ve třídách.

Pedagogický sbor tvoří 4 učitelky a jedna (hlavní) vychovatelka školní družiny:

  • Průměrný věk pedagogického sboru je 30 let.

V rámci ekologické výchovy pořádá základní škola výlety a vycházky do přírody, spolupracuje s ekologickým střediskem Sluňákov v Horce nad Moravou a ve spolupráci s mateřskou školou organizuje pravidelný sběr starého papíru. Od roku 2002 je škola zapojena do sítě škol v projektu M.R.K.E.V (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), odebírá časopis Bedrník. Všechny třídy jsou vybaveny barevnými odpadkovými koši sloužícími k vytřídění papíru a plastu z komunálního odpadu.

Kulturní a estetická výchova žáků je zajištěna nejen v rámci výuky v hodinách výtvarné a hudební výchovy a v rámci praktických činností, ale i pravidelnou návštěvou kulturních programů určených dětem. Škola pravidelně využívá nabídek Městského kulturního střediska v Uničově, divadla v Šumperku i zájezdových představení, která jsou uváděna v tělocvičně školy nejen pro žáky školy, ale i pro děti z mateřské školy. Některá představení a vystoupení organizují i děti samy pro mladší kamarády a pro své rodiče.

Program pohybové výchovy je naplňován v hodinách tělesné výchovy i pravidelným plaveckým výcvikem na krytém bazéně v Mohelnici. Jsme velmi rádi, že bylo obcí v roce 2001 zbudováno sportovní hřiště v těsné blízkosti školy, jež mohou učitelé a žáci za příznivého počasí využívat v rámci výuky i činnosti školní družiny. V létě ke sportovním hrám a atletické přípravě, v zimě k sáňkování a radovánkách na sněhu. Školní hřiště je zpřístupněno po celý rok veřejnosti.

Na konci školního roku pořádáme tradiční atletický víceboj, v němž si všichni žáci školy poměří své sportovní výkony natrénované během roku. Naším přáním je rozšířit tuto tradici i do okolních škol a vyzvat je ke společnému zápolení na našem školním hřišti.

V plánu školy mají své místo i zajímavé exkurze a besedy. Tradicí se stává návštěva žáků 3. ročníku na Obecním úřadě v Pasece u pana starosty, účast na výukovém programu v ekologickém středisku Sluňákov, beseda s policisty a hasiči. Škola je zapojena do projektu Policie České republiky Ajax, který je určen pro žáky 3. - 5. ročníku. Pravidelně na jaře probíhá ve všech třídách zdravotnický kurz .

Snahou všech pedagogický pracovníků školy je zapojovat žáky do zajímavých soutěží vyhlášených v regionu, v kraji i celorepublikově. A tak práce našich dětí putují nejen do výtvarných soutěží Domu dětí a mládeže v Uničově, ale i do projektu SOKRATES vytvářejícího každoroční výtvarný kalendář i do reklamních soutěží firem Nestlé či Orion.

Školní stravování žáků je zajištěno každodenním dovozem obědů ze školní jídelny z Dlouhé Loučky. Děti mají možnost dvakrát týdně v rámci projektu Školní mléko zakoupit si mléčnou svačinku.

Provoz školní družiny je denně od 6.30 do 7.45 (ranní družina) a od 11.40 do 15.05 hod. V družině jsou umístěnjeden počítač určený pro hraní her, jež pomáhají dětem vhodně relaxovat v době předem vymezené, a také dva počítače propojené se školní sítí, na nichž si mohou děti procvičovat učivo. Hlavní činnost školní družiny je zaměřena na rozvíjení výtvarných a sportovních dovedností dětí, na častý pobyt na čerstvém vzduch v okolí školy i obce. 

Školní týden má pouze pět dní, ale díky obětavé práci všech pedagogických pracovníků školy i dalších ochotných lidiček pracuje na škole  11 zájmových kroužků. Výrobky výtvarných kroužků zdobí prostory školy, výsledky práce ostatních zájmových útvarů mohou rodiče posoudit v rámci kulturních vystoupení, které škola pravidelně pořádá. V prosinci koncert u vánočního stromu, k Svátku matek školní akademii, na níž vystupují a ukazují výsledky své celoroční práce všechny zájmové kroužky školy i třídní kolektivy, děti, které se učí hrát na hudební nástroj obohacují program svým vystoupením. Pro Sbor pro občanské záležitosti připravují některé zájmové kroužky vystoupení pro setkávání důchodců. Mladí debrujáři reprezentují naši školu na studentských vědeckých konferencích pořádaných Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Členové počítačových kroužků se v rámci své činnosti nejen učí využívat možnosti počítačových programů, ale svými výtvory a powerpointovými prezentacemi doplňují učivo ve svých třídách.

Škola velmi dobře spolupracuje s obcí - zřizovatelem základní školy, všestranně podporuje nákup kvalitních učebních pomůcek, snaží se zajišťovat ve spolupráci se zaměstnanci školy estetické a bezpečné prostředí, členové zastupitelstva navštěvují prostory školy a ve spolupráci s vyučujícími vytváří rozpočet na nákup opotřebovaného školního nábytku, doplňků a školních pomůcek.

Škola rovněž spolupracuje s Kulturní komisí obce Paseka při pořádání sportovních a zábavných programů pro všechny děti a občany obce - Cesta pohádkovým lesem, Halloween, maškarní ples, dětský den nebo velmi úspěšná akce Bezpečnostně branný den uskutečněná za spolupráce Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru v Olomouci.

Dobrá spolupráce je rozvíjena i s Mateřskou školou Paseka. Pravidelné návštěvy budoucích prvňáčků v hodinách 1. ročníku, pořádání společných kulturních představení, alespoň jedenkrát ročně jsou pozvány všechny děti na pásmo pohádek a písniček nacvičených žáky školy. Ředitelka ZŠ se zúčastňuje třídních schůzek v MŠ, kde mají rodiče žáků pozvaných k zápisu do 1. ročníku možnost zeptat se na provoz a organizaci školy, školní družiny i školní jídelny, na výukové i organizační plány školy. Pedagogičtí pracovníci obou zařízení spolupracují na bezproblémovém přestupu dětí ze školky do školy.