Současnost školy | Základní škola Paseka

Současnost školy

Základní škola Paseka je školou rodinného typu, v níž se všichni dobře znají, pomáhají jeden druhému a vzájemně se respektují.

Chceme se již od 1. ročníku zaměřovat na:

  • výuku anglického jazyka
  • práci s výpočetní a komunikační technikou
  • tvořivé činností učení
  • bohatou nabídku mimoškolní žájmové činnosti
  • inkluzivní vzdělávání (vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky se specifickými poruchami učení a žáky integrované)

Vycházíme vstříc požadavkům rodičů a spolupracujeme se všemi organizacemi v obci. Naše škola je nejen místem vzdělávání, ale je centrem kulturního života v obci. Pedagogičtí pracovníci školy poskytují všem žákům vzdělání srovnatelné s jinými školami a naše děti dostávají kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání plně srovnatelné s jinými školami a jsou vychovávány, aby měly úctu k tradičním hodnotám naší společnosti.

Základní škola Paseka je málotřídní škola organizovaná jako čtyř/pětitřídní s vyučováním od 1. do 5. ročníku. Od 1. prosince 2002 je škola samostatným právním subjektem zřizovaným Obcí Paseka, její součástí je i školní družina a školní jídelna - výdejna stravy.


Žáci 1. až 5. ročníku se učí podle vlastního školního vzdělávacího programu s motivačním názvem Duhová škola - tvořivá škola. Je tvořen tak, aby umožňoval výuku dvou ročníků v jedné třídě splňoval všechny požadavky kladené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a současně byl dostatečnou zárukou pro náročné požadavky rodičů na vzdělávání jejich dětí v podmínkách vesnické školy. Škola chce nabízet široké spektrum činností. Společnou motivací jsou všechny barvy duhy, které se staly symbolem pro jednotlivé oblasti školy, jejich pracovníků, žáků i rodičů a ostatních složek v obci. Duha je symbol jednoty, pestrosti a rozličnosti.

Červená barva - výchovně vzdělávací činnost (vlastní vyučování).
Oranžová barva - bohatá nabídka zájmové činnosti.
Žlutá barva - spolupráce.
Zelená barva - environmentální výchovu (poznávání přírody kolem nás a její ochranu).
Azurová barva - výchova ke zdravému životnímu stylu.
Modrá barva - práci s jednotlivými zdroji informací a využívání informační a komunikační technologie.
Fialová barva - výchova k občanské hrdosti a kulturním tradicím.

Všechny vyučující jsou plně kvalifikované a hlavně pro svou práci zapálené, což je patrné hned při vstupu do tříd, v nichž jsou stěny a nástěnky plné obrázků, map a pomůcek k právě probíranému učivu, využívají nové zajímavé vyučovací metody, nebojí se do výuky zapojit počítače. V hodinách využívají moderní vyučovací metody, věnují se žákům nadaným, žákům se specifickými potřebami pomáhají překonat jejich handicap individuálním přístupem a doučováním. To je možné i díky malému počtu dětí ve třídách.

Škola velmi dobře spolupracuje s obcí - zřizovatelem základní školy, všestranně podporuje nákup kvalitních učebních pomůcek, snaží se zajišťovat ve spolupráci se zaměstnanci školy estetické a bezpečné prostředí, členové zastupitelstva navštěvují prostory školy a ve spolupráci s vyučujícími vytváří rozpočet na nákup opotřebovaného školního nábytku, doplňků a školních pomůcek.

Škola rovněž spolupracuje s Kulturní komisí obce Paseka při pořádání sportovních a zábavných programů pro všechny děti a občany obce - Cesta pohádkovým lesem, Halloween, maškarní ples, dětský den nebo velmi úspěšná akce Bezpečnostně branný den uskutečněná za spolupráce Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru v Olomouci.

Dobrá spolupráce je rozvíjena i s Mateřskou školou Paseka. Pravidelné návštěvy budoucích prvňáčků v hodinách 1. ročníku, pořádání společných kulturních představení, alespoň jedenkrát ročně jsou pozvány všechny děti na pásmo pohádek a písniček nacvičených žáky školy. Ředitelka ZŠ se zúčastňuje třídních schůzek v MŠ, kde mají rodiče žáků pozvaných k zápisu do 1. ročníku možnost zeptat se na provoz a organizaci školy, školní družiny i školní jídelny, na výukové i organizační plány školy. Pedagogičtí pracovníci obou zařízení spolupracují na bezproblémovém přestupu dětí ze školky do školy.